Η Aegean Airlines ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει άπαξ, ως μέλος ένωσης προσώπων, σε διαδικασίες ανάληψης έργων ή/και προμηθειών ή/και υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιηθείς ισχύει, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Για τον ανωτέρω λόγο, καλούνται οι ανώνυμες εταιρείες μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίες πρέπει να έχουν βάσει του καταστατικού στις ονομαστικές μετοχές, να προσκομίσουν στην εταιρεία μας βεβαίωση για τον μέχρι φυσικού προσώπου κλπ. προσδιορισμό των μετόχων τους ή την κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, ως ισχύει, απαλλαγή τους, προκειμένου η εταιρεία να καταρτίσει το προβλεπόμενο από τις παραπάνω διατάξεις ειδικό μετοχολόγιο, των ανωνύμων εταιρειών ή τυχόν άλλης νομικής μορφής οντοτήτων, μετόχων της.

Επισημαίνεται τέλος ότι η μη συμμόρφωση των παραπάνω εταιρειών μετόχων της εταιρείας προς τα ανωτέρω, επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 2 του παραπάνω ΠΔ 82/96.