Τα τέσσερα αεροπλάνα που μετά το κλείσιμο της παλιάς Ολυμπιακής είχαν περάσει στην ιδιοκτησία του υπουργείου Οικονομικών το 2009 μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό πέρασαν στα χέρια της εταιρείας Apollo Aviation Group.

Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ενέκρινε τα συνημμένα σχεδία συμβάσεων και εξουσιοδότησε τον υπουργό Οικονομικών να τα υπογράψει. Η εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου ήταν σύμφωνη και με την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δημοσίου.