Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 4.174.500 ευρώ, με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 13.915.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης 1,25 ευρώ, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Olympic Catering.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων, μέχρι του συνολικού ποσού των 17.393.750 ευρώ και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 20 νέες, κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ για κάθε μία παλαιά, κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.