Ο Όμιλος Lufthansa έκλεισε το Οικονομικό Έτος 2011, με έσοδα ύψους €28.7 δις (προηγούμενο έτος: €26.5 δις) και σημείωσε Λειτουργικά Κέρδη ύψους €820 εκ. (προηγούμενο έτος: €1,0 δις).


Το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε σε €-13 εκ. (προηγούμενο έτος: €1,1 δις) και περιλαμβάνει ζημιές €285 εκ. που προήλθαν από την British Midland Ltd (bmi), καθώς επίσης και αποτελέσματα αποτίμησης που συνδέονται με την πώλησή της.


Παρά το αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα και τη ζημιά για το έτος, η Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Board) του Ομίλου προτείνει, κατ’ εξαίρεση την καταβολή μερίσματος €0,25 ανά μετοχή, με σκοπό τη συμμετοχή των μετόχων στις επιτυχείς λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου κατά το έτος αναφοράς, με τρόπο που δικαιολογείται από το Χρηματοοικονομικό Προφίλ του Lufthansa Group.