Συνολικά 178 εκατ ευρώ «κόστισε» στο ελληνικό δημόσιο η Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), καθώς χρειάστηκε το 2011να καταβληθεί το ποσό των 153.814.706,52 ευρώ για καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων, καθώς και να παρασχεθεί εγγύηση ύψους 25 εκατ ευρώ για κάλυψη ομολογιακού δανείου.

Με έγγραφο του υπουργού Οικονομικών που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Νίκος Νικολόπουλος, ο κ. Σαχινίδης αναφέρει, ότι το ελληνικό Δημόσιο, έχει παράσχει προς τα πιστωτικά ιδρύματα την εγγύησή του για τη δανειοδότηση της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια, εξαιτίας των ταμειακών δυσχερειών και της αδυναμίας της να εξυπηρετήσει την εξόφληση των συναφθέντων δανείων, προβαίνει ως εγγυητής στην εξόφληση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την κατάπτωση των εγγυήσεων, επιβαρύνοντας ισόποσα τα χρηματοοικονομικά μεγέθη (έλλειμμα και χρέος).

Ακολούθως το Δημόσιο, ως αποκλειστικός μέτοχος της ΕΑΒ, και στα πλαίσια υιοθέτησης μέτρων, προκειμένου η εταιρεία «να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της», προβαίνει στην κεφαλαιοποίηση των βεβαιωθέντων σε βάρος της χρεών από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων, με αντίστοιχες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου στη διαγραφή τους.

Επίσης, στο ίδιο έγγραφο χαρακτηρίζει επείγουσα την ανάγκη προσλήψεων 494 εργαζομένων τακτικού και τεχνικού προσωπικού στην ΕΑΒ με συμβάσεις αορίστου χρόνου, μέσω ΑΣΕΠ, διότι οι ελλείψεις προσωπικού υπονομεύουν τη δυνατότητα της εταιρείας στην εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων, αναφέρεται στα θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2010, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά επιτεύχθηκε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων και τόκων (EBITDA), όπως και μεγάλη μείωση της τάξης του 20% στο λειτουργικό κόστος της εταιρείας.

Τέλος, οι παραγγελίες της εταιρείας για τα επόμενα έτη ανέρχεται στα 830 εκατ ευρώ, εκ των οποίων 464 εκατ ευρώ αφορούν την αγορά του εξωτερικού. Οι εξαγωγές της ΕΑΒ, ανήλθαν σε 80 εκατομμύρια ευρώ το 2010 και στο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας εκτιμάται περαιτέρω αύξηση εξαγωγών 30% ετησίως έως το 2013.