Αρνητικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της αεροπορικής εταιρείας Aegean Airlines για το έτος 2011, καθώς οι ζημιές ανήλθαν στα 27,2 εκατ. ευρώ, έναντι  23,3 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρά την αύξηση των εσόδων της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στο περυσινό οικονομικό έτος οι πωλήσεις αυξήθηκαν 13% σε €668 εκ., λόγω της επέκτασης του διεθνούς δικτύου και την κατά 15% αύξηση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού, με την εταιρία να δραστηριοποιείται σε 102 διεθνή δρομολόγια, γεγονός που αντιστάθμισε, σε ότι αφορά την πορεία του κύκλου εργασιών, τη σημαντική κάμψη της ζήτησης στην εσωτερική αγορά.

Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €27,2 εκ. από ζημιές ύψους €23,3 εκ. το 2010.  Σημειώνεται, ότι το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2010 είχε επιβαρυνθεί από φόρους ύψους €8 εκ. λόγω της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.

Το κόστος καυσίμων και η σημαντική πτώση της ζήτησης από έλληνες καταναλωτές, τόσο για ταξίδια εσωτερικού αλλά και εξωτερικού, στο σύνολο του έτους και κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο, ήταν οι κυριότεροι παράγοντες που επιβάρυναν το αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά €62 εκ. σε €184 εκ. με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του κόστους -ήτοι €45 εκ.- να  οφείλεται στην αύξηση της τιμής  του πετρελαίου κατά 39%.

Παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα, η Εταιρία βελτίωσε τις λειτουργικές ταμειακές ροές, επιτρέποντάς της να επενδύσει στην αγορά χρονοθυρίδων (slots) στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Παράλληλα, διατήρησε υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφώνονται σε €166,8  εκ. ευρώ

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το 2011, οι εξοικονομήσεις που προήλθαν από την ομοιογένεια του στόλου και τη βελτίωση της παραγωγικότητας δεν  κάλυψαν τη σημαντική αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης και την αύξηση του κόστους λόγω της κατά 39% υψηλότερης μέσης τιμής του πετρελαίου.

Παράλληλα, η αυξημένη εξωστρέφεια της Εταιρίας και η σημαντική αύξηση της δραστηριότητας εξωτερικού ωφέλησαν μεν εμπορικά, είχαν όμως σημαντικό βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος, όπως άλλωστε κάθε καινούργια επένδυση.

Οι συνθήκες εξακολουθούν να παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες με περαιτέρω υποχώρηση της ζήτησης τους πρώτους μήνες του 2012. Εν μέσω επιδεινούμενων συνθηκών οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον περιορισμό του κόστους, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος μας με την προσφορά προσιτών ναύλων και τη συνεχή αξιολόγηση του δικτύου ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης αλλά και της στρατηγικής και των ευκαιριών που μας προσφέρονται.»

 

Σε000

2010

2011

%

Έσοδα

591.004

668.218

13%

EBITDAR*

75.819

61.779

-19%

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

(18.679)

(31.153)

67%

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους

(23.292)

(27.176)

17%

*EBITDAR: Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών

 

Επιβατική κίνηση

2010

2011

%

Εσωτερικού

3.166.263

2.963.990

-6%

Εξωτερικού

3.063.896

3.527.279

15%

Σύνολο

6.230.159

6.491.269

4%