Η AEGEAN συγκαλεί την ετήσια γενική τακτική συνέλευση στις 14/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31/12/2011, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ) για τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.
  6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27/06/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, η δεύτερη την 09/07/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.