Στη σημερινή τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31), συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31/12/2011, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ) για τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ρωτήθηκε από το www.airnews.gr ο αντιπρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης, για την πορεία της εταιρείας  και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των εταιρειών χαμηλού κόστους (π.χ. Ryanair), οι οποίες κερδίζουν μερίδια αγοράς εις βάρος των παραδοσιακών εταιρειών.

«Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα και συγκεκριμένα θα εφαρμόσουμε μία νέα εμπορική πολιτική η οποία θα έχει σχέση με αυτό τον πόλεμο τιμών, ανέφερε ο κ. Βασιλάκης και σημείωσε ότι η εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της στον εμπορικό τομέα.»

Σε ερώτηση μικρομετόχου για την μη καταβολή μερίσματος  ο κ. Βασιλάκης ανέφερε ότι δυστυχώς σε μια τόσο κακή κατάσταση για τη χώρα, δεν μπορεί η εταιρεία να μοιράσει μέρισμα με δεδομένο  και τη ζημιογόνα χρήση του 2011. Το εκτελεστικό μέλος  και διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Γερογιάννης , αναφέρθηκε και αυτός σε όλα τα παραπάνω και τόνισε ότι η ασφάλεια που νιώθει ο τουρίστας-επιβάτης στην χώρα μας πρέπει να αυξηθεί.  Επιπλέον, η νέα εμπορική πολιτική της Aegean θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα και θα αναφέρεται  και στη χρέωση των αποσκευών (στοιχείο που ίσως αντιγραφεί από τις εταιρείες χαμηλού κόστους ).