ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2011, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης 2011, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση
2011.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για
τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2012, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ως
Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Λεωνίδα Μαυρομήτρο της εταιρείας «ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», και
ενέκρινε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.
Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τις
προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2011 και
προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση
2012.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 15.000.000 ΕΥΡΩ
μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση, βάσει των
διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, και τη
διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, Ομολογιακού Δανείου
συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 €), μέσω
της τράπεζας ALPHA BANK ως Διαχειρίστρια Πληρωμών.
Επιπλέον, παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,
προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως
του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της
εκδόσεως του και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας, που θα υπογράψουν
την σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν
να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε
άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με τρίτους κατ’ άρθρο 23α του Ν.
2190/20.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία βάσει του άρθρου 23α παρ. 2 του
Ν.2190/20 τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»
και της ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», της
οποίας Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος τυγχάνει το μέλος του Δ.Σ. και μέτοχος
της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του
Βασιλείου, με αντικείμενο την εκτέλεση από την «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» του
τακτικού δρομολογίου Αθήνα – Καλαμάτα – Αθήνα για τη θερινή περίοδο 2012, με
συμφωνημένες συχνότητες, με αεροσκάφος τύπου Bombardier DHC-8-400,
μισθωμένο από την «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» υπό καθεστώς πλήρους
μίσθωσης, καθώς και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους στην οικεία συμφωνία
όρους.

ΘΕΜΑ 7: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας με τριετή θητεία, ορίζοντας τα εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.
Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.:
κ. Βασιλάκης Θεόδωρος – εκτελεστικό
κ. Βασιλάκης Ευτύχιος – εκτελεστικό
κ. Γερογιάννης Δημήτριος – εκτελεστικό
κ. Βασιλάκης Γεώργιος – μη εκτελεστικό
κ. Γεωργάνας Ιάκωβος – μη εκτελεστικό
κ. Δαυίδ Αναστάσιος – μη εκτελεστικό
κ. Ιωάννου Χρήστος – μη εκτελεστικό
κ. Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας- μη εκτελεστικό
κ. Λασκαρίδης Παναγιώτης – μη εκτελεστικό
κ. Μακρίδης Αλέξανδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
κ. Πιζάντε Βίκτωρ – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
κ. Τσακτάνης Μάρκος – μη εκτελεστικό

ΘΕΜΑ 8: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κάτωθι μελών
της Επιτροπής Ελέγχου βάσει του άρθρου 37 του ν. 3693/2008:
α. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
β. Μάρκο Τσακτάνη – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
γ. Αλέξανδρο Μακρίδη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.