Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011 για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία δείχνουν ότι επικρατεί θετικό κλίμα, συνοδευόμενο από ανάπτυξη στους βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχείρησης.


Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση των βασικών οικονομικών δεικτών, ως ακολούθως:
-Θεαματική αύξηση του θετικού λειτουργικού αποτελέσματος προ αποσβέσεων (EBITDA), το οποίο ανήλθε στα 16,8 εκ. ευρώ έναντι 3,1 εκ. ευρώ το 2010 (ποσοστό αύξησης 447%). Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα τη χρήση 2010, σύμφωνα μάλιστα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με αύξηση σε 3,1 εκ. ευρώ από -56 εκ. ευρώ το 2009.
-Για πρώτη φορά η εταιρεία παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων & χρηματοδοτικού κόστους (EBIT) το οποίο ανήλθε σε 9,7 εκ. ευρώ έναντι -4 εκ. ευρώ το 2010.
-Αύξηση του συντελεστή μεικτού κέρδους που ανήλθε στα 19,9% έναντι 11,6 % το 2010.
-Μείωση των λειτουργικών δαπανών της τάξεως του 25%, ποσοστό το οποίο ξεπερνά κατά 67% το στόχο που είχε τεθεί από τον Μέτοχο.
-Αύξηση της παραγωγικότητας που οδηγεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, από € 59.000 πωλήσεις ανά εργαζόμενο το 2009, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις € 91.000 ανά εργαζόμενο το 2011, ήτοι σημείωσε αύξηση κατά 54% περίπου.
-Περαιτέρω αύξηση των πωλήσεών της και ιδιαίτερα των πωλήσεων εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξαγωγές της ΕΑΒ το 2011 –και παρά τις συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης– αυξήθηκαν κατά 5 εκ. ευρώ περίπου σε σχέση με το 2010.
-Μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 109 εκ. ευρώ (ποσοστό –19%) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
-Βελτίωση της Καθαρής Θέσης κατά 125 εκ. ευρώ περίπου (ποσοστό -31%) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.


Η επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσμάτων είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής που εφαρμόζει με συνέπεια η εταιρεία τα τελευταία έτη και η οποία αναπτύσσεται με βάση τους ακόλουθους άξονες:
– Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού για την προσέλκυση νέων συνεργασιών και διεύρυνση των υπαρχόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ανατεθέν στην ΕΑΒ με υπογεγραμμένες συμβάσεις και προς εκτέλεση έργο για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά ανέρχεται στα 855 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκ. ευρώ (ποσοστό 58%) αφορούν την αγορά του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι εντός του έτους 2011 υπεγράφησαν συμβάσεις ύψους 188 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 111 εκατ. ευρώ ήταν με πελάτες εξωτερικού.
– Απόλυτη προτεραιότητα στην υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων με την παροχή έγκυρων και έγκαιρων υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
– Ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής με τη συνέχιση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης
– Αναβάθμιση παραγωγικών δυνατοτήτων με παράλληλη βελτίωση των διαδικασιών.
– Συνέχιση εξορθολογισμού δαπανών σε μία γενική λογική νοικοκυρέματος.