αεροδρόμιο.1Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, που θα περιληφθεί στον επενδυτικό νόμο, προβλέπει την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Η ΥΠΑ θα αποκτήσει το νομικό πλαίσιο που απαιτείται για τη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση των κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ ιδρύεται η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων – ΑΕΔιΠΑ στην οποία θα ενταχθούν τα κρατικά αεροδρόμια, τα οποία λόγω μη ύπαρξης εμπορικού ενδιαφέροντος δεν θα αποκρατικοποιηθούν.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή ήδη υλοποιήθηκε κατά μεγάλο μέρος με το νόμο 3913/2011 κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα η οποία καθίσταται περαιτέρω επιβεβλημένη ενόψει της Αξιοποίησης των Ελληνικών Δημόσιων Αερολιμένων. Στο πλαίσιο αυτό ενδυναμώνεται ο Κανονιστικός και Εποπτικός ρόλος της ΥΠΑ με αρμοδιότητες που θα καλύπτουν την Ασφάλεια Πτήσεων (Safety) και την Ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες (Security). 

Στον τομέα των αεροδρομίων με την κατάργηση της υφιστάμενης Διεύθυνσης Αερολιμένων, δημιουργούνται οι εξής δύο νέες διευθύνσεις: α) Κανονιστική Διεύθυνση Αεροδρομίων η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και δημοσίευση πρωτογενούς νομοθεσίας για τα αεροδρόμια, συγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, κατευθυντήριο υλικό κλπ, β) Εποπτική Αρχή Αεροδρομίων η οποία θα είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση και την εποπτεία ασφαλούς λειτουργίας των αεροδρομίων. Στις αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων εμπίπτει και ο έλεγχος για την εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την επίγεια εξυπηρέτηση (ground handling) και την διάθεση χρονοθυρίδων (slots).

Καταργούνται και συγχωνεύονται οργανικές μονάδες που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές ανάγκες και στο νέο ρόλο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κάτι που θα επιτέψει και την αναγκαία ενδυνάμωση λοιπών κρίσιμων μονάδων της ΥΠΑ. 

Ενισχύεται η Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων διά της προσθήκης τριών νέων τμημάτων με αντικείμενο τον έλεγχο συνεπούς εκπλήρωσης από τους παραχωρησιούχους των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την ορθή επιβολή των επιβαρύνσεων που θα καθορισθούν στη σύμβαση

Την προσαρμογή του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση των κρατικών αεροδρομίων προς το σκοπό διασφάλισης της ομαλής υλοποίησής της, κατά διαφανή τρόπο εντός του πλαισίου λειτουργίας της εσωτερικής αλλά και διεθνούς αγοράς.

Μεταξύ άλλων, εισάγονται διατάξεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να εξισορροπηθούν τα δικαιώματα τρίτων μερών και τα συμφέροντα του δημοσίου και του επενδυτή κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση των αεροδρομίων και στη συνέχεια με τη σύμβαση παραχώρησης λειτουργίας.

Την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων – ΑΕΔιΠΑ» στην οποία θα ενταχθούν τα Κρατικά Αεροδρόμια, τα οποία λόγω μη ύπαρξης εμπορικού ενδιαφέροντος, δεν θα αξιοποιηθούν μέσω της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στις συμβάσεις παραχώρησης.

Η χρηματοδότηση της Εταιρείας μετά την έναρξη της λειτουργίας της θα γίνεται από: (α) τα επιβαλλόμενα τέλη στα αεροδρόμια ευθύνης της, (β) τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις των αεροδρομίων ευθύνης της και (γ) από έσοδο που τα αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια ή οι αναχωρούντες από αυτά επιβάτες θα καταβάλλουν προς το σκοπό αυτό στην ΥΠΑ, η οποία και θα τα διαθέτει προς την ΑΕΔιΠΑ, δημιουργώντας και τηρώντας ειδικό, ξεχωριστό λογαριασμό.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με καταβολή εκ μέρους των αποκρατικοποιημένων αεροδρομίων ή των αναχωρούντων από αυτά επιβατών ποσού το οποίο θα αποδίδεται ως έσοδο στην ΥΠΑ, προκειμένου αυτή, τηρώντας ξεχωριστούς προς τούτο λογαριασμό να χρηματοδοτεί από αυτό τη λειτουργία των γραμμών με καθεστώς παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) και την ΑΕΔιΠΑ.

Οι αλλαγές αναμένεται να αυξήσουν τα επίπεδα ασφάλειας και να την εφοδιάσουν με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την πλήρη επίτευξη των στόχων προς όφελος των χρηστών και του τελικού καταναλωτή.