Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών προχωρούν στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκμετάλλευση 28 τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (“άγονες”).

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ:

-Σε περίπτωση που έως τις 30 Ιουνίου 2016 κανένας αεροµεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την πρόθεσή του για εκτέλεση, από την 1η Οκτωβρίου 2016 τακτικών πτήσεων σε µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές, τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία περιορισµού της πρόσβασης για το χρονικό διάστηµα από 1ης Οκτωβρίου 2016 έως 30η Σεπτεµβρίου 2020 σε ένα µόνον αεροµεταφορέα για κάθε µία ή για περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές (όπως αναφέρεται στο επόµενο άρθρο) και θα χορηγηθεί το δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτών των γραµµών από την 1η Οκτωβρίου 2016.

olympic agones grammesΗ απόφαση το υπουργείου αναφέρει τα εξής:  

“Προσκαλούµε τους ενδιαφερόµενους κοινοτικούς αεροµεταφορείς να υποβάλουν προσφορές για την εκµετάλλευση των ακόλουθων είκοσι οκτώ τακτικών αεροπορικών γραµµών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας βάσει των διατάξεων των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισµού ΕΚ 1008/2008 της 24ης Σεπτεµβρίου 2008 “σχετικά µε τους κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα”:

 • Αθήνα – Αστυπάλαια
 • Αθήνα – Ικαρία
 • Αθήνα – Λέρος
 • Αθήνα – Μήλος
 • Αθήνα – Κύθηρα
 • Αθήνα – Νάξος
 • Αθήνα – Πάρος
 • Αθήνα – Κάρπαθος
 • Αθήνα – Σητεία
 • Αθήνα – Σκιάθος
 • Αθήνα – Κάλυµνος
 • Αθήνα – Σκύρος
 • Αθήνα – Ζάκυνθος
 • Αθήνα – Σύρος
 • Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά
 • Θεσσαλονίκη – Σάµος
 • Θεσσαλονίκη – Χίος
 • Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα
 • Θεσσαλονίκη – Καλαµάτα
 • Θεσσαλονίκη – Σκύρος
 • Θεσσαλονίκη – Λήµνος – Ικαρία
 • Αλεξανδρούπολη – Σητεία
 • Άκτιο -Σητεία
 • Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος
 • Λήµνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάµος – Ρόδος
 • Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος
 • Ρόδος – Κως – Κάλυµνος – Λέρος – Αστυπάλαια
 • Ρόδος – Καστελόριζο

-Η ενηµερωτική ανακοίνωση για αυτές τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής C197 της 3ης Ιουνίου 2016. Σε περίπτωση που έως τις 30 Ιουνίου 2016 κανένας αεροµεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την πρόθεσή του για εκτέλεση, από την 1η Οκτωβρίου 2016 τακτικών πτήσεων σε µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές σύµφωνα µε τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και χωρίς οικονοµικό αντιστάθµισµα, η Ελλάδα έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του προαναφερθέντος κανονισµού, να προχωρήσει στην διαδικασία περιορισµού της πρόσβασης για το χρονικό διάστηµα από 1ης Οκτωβρίου 2016 έως 30η Σεπτεµβρίου 2020 σε ένα µόνον αεροµεταφορέα για κάθε µία ή για περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές (όπως αναφέρεται στο επόµενο άρθρο) και να χορηγήσει το δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτών των γραµµών από την 1η Οκτωβρίου 2016.

Επισηµαίνεται ότι ο αεροµεταφορέας, που θα δηλώσει την πρόθεσή του για εκτέλεση τακτικών πτήσεων σε µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές σύµφωνα µε τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και χωρίς οικονοµικό αντιστάθµισµα, δεσµεύεται να αναλάβει την υποχρέωση για το προαναφερόµενο διάστηµα των τεσσάρων ετών και, σε περίπτωση διακοπής της εξυπηρέτησης σε κάποια από τις γραµµές που θα έχει αναλάβει, θα καταβάλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως ρήτρα αποζηµίωσης, το ποσό των 500.000 ευρώ ανά γραµµή.

– Το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης των αναφεροµένων στην παρ. 1 του παρόντος τακτικών αεροπορικών γραµµών για την παροχή υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 30η Σεπτεµβρίου 2020.

– Η εκµετάλλευση των γραµµών αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, που έχουν επιβληθεί για την εξυπηρέτηση αυτών των γραµµών και για τις οποίες δηµοσιεύτηκε ενηµερωτική ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C197 της 3ης Ιουνίου 2016. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί για µία µόνο ή και περισσότερες από τις ανωτέρω γραµµές. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές θα υποβάλλονται χωριστά για κάθε µία από τις παραπάνω αυτές γραµµές. Επισηµαίνεται ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας των αεροπορικών συνδέσεων, οι αεροµεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τουλάχιστον ένα µέλος του προσωπικού θαλάµου, που θα εξυπηρετεί τους επιβάτες στις ανωτέρω συνδέσεις, οµιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα.

– Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή σε όλους τους αεροµεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκµετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος µέλος είτε βάσει του Κανονισµού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92 του Συµβουλίου σχετικά µε την έκδοση αδειών των αεροµεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και συγκεκριµένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί “Άδειας Εκµετάλλευσης”.

Από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αποκλείονται οι αεροµεταφορείς οι οποίοι

i) κατά την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, διαθέτουν προσωρινή άδεια εκµετάλλευσης,

ii) κατά την τελευταία πενταετία έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι από την εκµετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραµµών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και

iii) εφόσον συντρέχει η περίπτωση των περιορισµών και ασυµβιβάστων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα στοιχεία 10, 11 και 12 του σκεπτικού της παρούσης. Ο παρών διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισµού ΕΚ 1008/2008 της 24ης Σεπτεµβρίου 2008 “σχετικά µε τους κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα”.

Σε περίπτωση που ο αεροµεταφορέας που έχει επιλεγεί διακόψει αιφνίδια την αεροπορική γραµµή, το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µπορεί να επιλέξει, µε αµοιβαία συµφωνία, διαφορετικό αεροµεταφορέα ο οποίος θα εκτελεί την υποχρέωση δηµόσιας υπηρεσίας για χρονική περίοδο έως επτά µηνών, µη ανανεούµενη, υπό τον όρο ότι το οικονοµικό αντιστάθµισµα που καταβάλλεται δεν θα υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για να καλυφθεί το καθαρό κόστος – λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ευλόγου κέρδους. H επιλογή του αεροµεταφορέα γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας και της µη εισαγωγής διακρίσεων και αρχίζει νέα διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. Επίσης σε περίπτωση που υποβληθεί µόνο µία προσφορά και κριθεί ως µη αποδεκτή οικονοµικά, µπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία διαπραγµάτευσης. Οι υποψήφιοι δεσµεύονται από την προσφορά που έχουν υποβάλει µέχρι της κατακυρώσεως του αποτελέσµατος. Κριτήριο επιλογής µεταξύ των αεροµεταφορέων, που κρίνεται ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και σύµφωνα µε τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχή των υπηρεσιών για κάθε προκηρυχθείσα γραµµή, είναι το χαµηλότερο αιτούµενο συνολικό οικονοµικό αντιστάθµισµα για τη γραµµή αυτή.

To µέγιστο καταβλητέο οικονοµικό αντιστάθµισµα ετησίως ανά γραµµή καθορίζεται ως ακολούθως:

 • Αθήνα – Αστυπάλαια στο ποσό των 704.000 ευρώ
 • Αθήνα – Ικαρία χωρίς στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Αθήνα – Λέρος στο ποσό των 924.000 ευρώ
 • Αθήνα – Μήλος στο ποσό των 924.000 ευρώ
 • Αθήνα – Κύθηρα στο ποσό των 704.000 ευρώ
 • Αθήνα – Νάξος στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Αθήνα – Πάρος στο ποσό των 12.000 ευρώ
 • Αθήνα – Κάρπαθος στο ποσό των 704.000 ευρώ
 • Αθήνα – Σητεία στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Αθήνα – Σκιάθος στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Αθήνα – Κάλυµνος στο ποσό των 704.000 ευρώ
 • Αθήνα – Σκύρος στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Αθήνα – Ζάκυνθος στο ποσό των 12.000 ευρώ
 • Αθήνα – Σύρος στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Θεσσαλονίκη – Σάµος στο ποσό των 12.000 ευρώ
 • Θεσσαλονίκη – Χίος στο ποσό των 12.000 ευρώ
 • Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα στο ποσό των 220.000 ευρώ
 • Θεσσαλονίκη – Καλαµάτα στο ποσό των 12.000 ευρώ
 • Θεσσαλονίκη – Σκύρος στο ποσό των 220.000 ευρώ
 • Θεσσαλονίκη – Λήµνος – Ικαρία στο ποσό των 724.000 ευρώ
 • Αλεξανδρούπολη – Σητεία στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Άκτιο -Σητεία στο ποσό των 484.000 ευρώ
 • Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος στο ποσό των 704.000 ευρώ
 • Λήµνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάµος – Ρόδος στο ποσό των 924.000 ευρώ
 • Ρόδος – Κάρπαθος- Κάσος στο ποσό των 924.000 ευρώ
 • Ρόδος-Κως-Κάλυµνος-Λέρος-Αστυπάλαια στο ποσό των 924.000 ευρώ
 • Ρόδος – Καστελόριζο στο ποσό των 924.000 ευρώ.

Η σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει σε κάθε περίπτωση, την 30η Σεπτεµβρίου 2020.