Εγκρίθηκε από το Δήμου Σύρου η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και την προώθηση του Γεωτουρισμού.

Στόχος είναι η δημιουργία σχεδίου για την ανάδειξη και αξιοποίηση της Γεωλογικής Μορφολογίας και Ιστορίας της Σύρου, με στόχο την ανάπτυξη Γεωτουρισμού και την επακόλουθη συμβολή του στην τουριστική αξιοποίηση και περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του νησιού.

Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάδειξη, προστασία και πρόσβαση σε περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος, καθώς και προτάσεις για την δημιουργία εκθετηρίου για την προβολή της γεωλογικής κληρονομιάς της Σύρου και την σύνδεση του Γεωτουρισμού με την τοπική κοινωνία.

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα, δημοσιευμένες έρευνες – μελέτες σχετικές με το αντικείμενο, επιτόπου επισκέψεις και λήψη στοιχείων σχετικά με την τουριστική, οικονομική και πολιτιστική κατάσταση του νησιού.

Επιπλέον, στα πλαίσια του σχεδιασμού θα εμπεριέχονται στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά προγράμματα. Ως ελάχιστα παραδοτέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

1. Γενικός Σχεδιασμός και Σκοπιμότητα για την ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση του Γεωτουρισμού στην Σύρο.

2. Περιγραφή περιοχής γεωπάρκου (π.χ. χάρτες, προσδιορισμός εκτάσεων, χαρακτηριστικά, προηγούμενες παρεμβάσεις, τρόπος/δομή διαχείρισης).

3. Γεωλογική κληρονομιά (π.χ. λεπτομέρειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με την επιστημονική, εκπαιδευτική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία της γεωμορφολογίας της Σύρου).

4. Γεωσυντήρηση (π.χ. περιβαλλοντικές οχλήσεις, γεωλογικά και μη γεωλογικά δεδομένα για διατήρηση των περιοχών ενδιαφέροντος).

5. Ανάδειξη και αξιοποίηση και άλλων φυσικών μνημείων ή περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με τα οποία μπορεί να συνδεθεί και να αλληλοσυμπληρώνονται τα σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος ή το γεωπάρκο.

6. Οικονομικά στοιχεία και επιχειρηματικό πλάνο (π.χ. ανάπτυξη δράσεων οικονομικού / αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, γεωτουρισμός, τρόπος διοίκησης).

7. Σχέση με την τοπική κοινωνία (π.χ. σύνδεση με υπάρχουσες πρωτοβουλίες, έργα).

8. Σχεδιασμός ενεργειών προβολής και ανάδειξης της γεωλογικής ιστορίας και του γεωλογικού πλούτου της περιοχής, Πρόταση Επικοινωνιακής Πολιτικής.

9. Προτάσεις σύνδεσης με ερευνητικά ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

10. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την απαιτούμενη επιστημονική υποστήριξη (θα περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και οι δράσεις που θα αναλάβουν οι δύο αντισυμβαλλόμενοι).

11. Προτάσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των κατοίκων.

12. Σύνδεση της παρέμβασης με τους άξονες που προτείνονται από την UNESCO για τα Γεωπάρκα.

13. Περιγραφή λειτουργίας εκθετηρίου με σκοπό αυτό να είναι επισκέψιμο από άτομα διαφορετικού βαθμού ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της γεωλογίας (π.χ. περιεχόμενο εκθετηρίου, περιγραφή εξειδικευμένου επιστημονικού και εποπτικού εξοπλισμού, ενδεικτικό κόστος εξοπλισμού, πρόταση τρόπου λειτουργίας).