Σε καταγγελία για τις διαδικασίες αδειοδότησης των υδατοδρομίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προχώρησε η Hellenic Seaplanes, με ανακοίνωσή της.

Ο διαγωνισμός με τους περιοριστικούς όρους του, σύμφωνα με την εταιρεία, πετάει εκτός όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, πλην μίας συγκεκριμένης εταιρείας.

Ειδικότερα, η εταιρεία καταγγέλλει ότι ο διαγωνισμός αναφέρει ότι «ο οικονομικός φορέας πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία τουλάχιστον αντίστοιχη υπηρεσία, το οποίο προκύπτει, προσκομίζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει το ΦΕΚ έκδοσης της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Hellenic Seaplanes, ΦΕΚ έκδοσης αδείας λειτουργίας υδατοδρομίου έχει μόνο μία εταιρεία σε όλο τον κόσμο.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απαίτηση των συγκεκριμένων περιοριστικών όρων δεν είχε λάβει υπ’ όψη της την λεπτομέρεια αυτή, η οποία στην περίπτωση αυτή θα αποτελούσε αιτία ένστασης και προσφυγής εκ μέρους κάθε ενδιαφερόμενου φορέα, ο οποίος θα πληρούσε όλα τα προσόντα ικανότητας υποβολής και παρακολούθησης του συνόλου των απαιτήσεων της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Για τους λόγους αυτούς και για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αδειοδότησης των υδατοδρομίων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρέπει η πρόσκληση να αναφέρεται σε προσόντα και τεχνική ικανότητα υποψηφίων που αποδεικνύεται με υποβολή αντίστοιχων πλήρων φακέλων αδειοδότησης σε άλλους φορείς, αποφεύγοντας την αναφορά στο αποτέλεσμα της αδειοδοτικής διαδικασίας που αφορά υπηρεσίες άλλων φορέων, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τον φορέα και την ικανότητά του για υποβολή πλήρους φακέλου», αναφέρει η Hellenic Seaplanes.