Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018 γνωστοποίησε η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:

-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2017 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.aegeanair.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

-Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017: Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 (τηλε-διάσκεψη στις 16:00 ώρα Ελλάδος)

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

-Αποκοπή Μερίσματος: Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

-Δικαιούχοι Μερίσματος (record date): Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

(Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έπεται της 18ης Μαΐου 2018, ημερομηνία λήξης Σ.Μ.Ε. επί του δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP, στον οποίο συμμετέχει η μετοχή της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.)

-Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος: Τρίτη, 29 Μαΐου 2018.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.