Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η τιμή μονάδος εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθορίστηκε στα 30,59 ευρώ, για το 2019.

Η τιμή αυτή περιλαμβάνει, την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης (National Unit Rate), η οποία ανέρχεται σε 30,45 ευρώ καθώς και την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης Eurocontrol, η οποία ανέρχεται σε 0,14 ευρώ.

Τα τέλη διαδρομής επιβάλλονται σε κάθε αεροσκάφος που ίπταται εντός του ATHINAI FIR/UIR έναντι των παρεχομένων από τη χώρα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας καθώς και για τη χρήση ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων τηλεπικοινωνιακής και μετεωρολογικής κατά την πτήση εξυπηρέτησης και για τη λειτουργία του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης, αλλά και των παρεχομένων από τον οργανισμό Eurocontrol υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης.

Επιπροσθέτως, καθορίζεται και η τιμή μονάδος τερματικής εξυπηρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) στα 174,50 ευρώ από 1-1-2019 έως 31-7-2019 και στα 120 ευρώ από 1-8-2019 έως 31-12-2019.

Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης επιβάλλονται σε κάθε αεροσκάφος που απογειώνεται από τη ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής έναντι παρεχομένων από τη Χώρα τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμένη πτήση εντός της συγκεκριμένης ζώνης χρέωσης ισούνται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες τερματικής εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση.

Η μονάδα τερματικής εξυπηρέτησης ισούται με τον συντελεστή βάρους κάθε αεροσκάφους.

Καθορίζεται από 1-1-2019 τόκος υπερημερίας, με τον οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλούμενες οφειλές τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, ετήσιου επιτοκίου 9,68%, όπως προβλέπεται στην 154 απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL.

Ο υπολογισμός των τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, η τιμολόγηση και η είσπραξή τους γίνεται από τον Οργανισμό EUROCONTROL με βάση την Πολυμερή Συμφωνία σχετική με τα τέλη διαδρομής του 1981, την από 1/1/2010 Διμερή Συμφωνία σχετική με τα Τέλη Τερματικής Περιοχής μεταξύ του EUROCONTROL και της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και τους λοιπούς Όρους Εφαρμογής και Κανονισμούς του EUROCONTROL.

Από τα τέλη διαδρομής και τα τέλη τερματικής περιοχής απαλλάσσονται:

– οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους απογείωσης κάτω των δύο μετρικών τόνων,

– οι μεικτές πτήσεις VFR/IFR (εξ όψεως και με όργανα) στις ζώνες χρέωσης, στις οποίες οι πτήσεις εκτελούνται αποκλειστικά εξ όψεως και όπου δεν εισπράττεται τέλος για τις πτήσεις εξ όψεως,

– οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του, αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών σε όλες τις περιπτώσεις, η εν λόγω εξαίρεση πρέπει να τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό ή παρατήρηση στο σχέδιο πτήσης,

– οι πτήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ενδεδειγμένο αρμόδιο φορέα,

στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται με ελληνικά στρατιωτικά αεροσκάφη ή στρατιωτικά αεροσκάφη άλλων χωρών, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,

– οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για την κτήση πτυχίου, ή τη βαθμολόγηση πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκμηριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης- οι πτήσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά εντός του εναέριου χώρου του αντίστοιχου κράτους μέλους και να μην χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών ή/ και φορτίου, ούτε για τη μετακίνηση ή την αυτομεταφορά του αεροσκάφους,

– οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τον έλεγχο ή τη δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αεροναυτιλιακό βοήθημα εδάφους, εξαιρουμένων των πτήσεων για τη μετακίνηση των σχετικών αεροσκαφών,

– οι πτήσεις που τερματίζονται στον αερολιμένα από τον οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση προσγείωση,

– οι πτήσεις εξ όψεως (VFR).