Πρόσθετες οικονομικές παροχές για την καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι της ΥΠΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 31 του νόμου 4647/2019.

Για να καταβληθεί ετησίων το επίδομα θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί από τη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., οι ετήσιοι εθνικοί στόχοι που αφορούν στις καθυστερήσεις ATFM και ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC Capacity, ATC Staffing), αποκλειστικά για τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

«Η διάταξη αυτή αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή του περσινού φαινομένου των πολύωρων καθυστερήσεων πτήσεων»αναφέρουν αεροπορικοί αναλυτές.

Αναλυτικά το άρθρο 31 του νόμου 4647/2019:

Τροποποίηση του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 και άλλων διατάξεων

1.Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Δύο (2) ευρώ καταβάλλονται μηνιαίως στο προσωπικό της Υ.Π.Α. ως επίδομα ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας και του μέγιστου βαθμού ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και κατανέμονται ως εξής:

αα) Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2, καθώς και στους Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 27% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

ββ) Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 16% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

γγ) Για τους λοιπούς κλάδους προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου χειριστών αεροσκαφών ΕΣΙΔ, επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 57% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

β) Οκτώ (8) ευρώ μηνιαίως διατίθενται για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των αντίστοιχων συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α..

βα) Από 1.1.2020, εκ του ανωτέρω ποσού, ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής διατίθεται ετησίως αποκλειστικά για την αποζημίωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/340, με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος, την αύξηση της αποδοτικότητας και την αντιμετώπιση της έντονης εποχικότητας στην εναέρια κυκλοφορία.

ββ) Το ως άνω ποσό του ενάμιση (1,5) ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής καταβάλλεται στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα, κατά τα ανωτέρω, σε ίσα μερίσματα, προσαυξημένα κατά 30% για τους υπηρετούντες στο ΚΕΠΑΘ, καθώς και στα αεροδρόμια της Αθήνας (προσέγγιση και Πύργος Ελέγχου Αθηνών), της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κω εφόσον λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

βγ) Προϋπόθεση για την ετήσια καταβολή του ως άνω ποσού αποτελεί η εκπλήρωση από τη Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α. των ετήσιων εθνικών στόχων που αφορούν στις καθυστερήσεις ATFM και ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με τον έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC Capacity, ATC Staffing), αποκλειστικά για τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, αναφορικά με τα υπό 1 και 2 κατωτέρω:

-για τον αερολιμένα Αθηνών και το ΚΕΠΑΘ, των ετήσιων εθνικών στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο τελικώς εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδόσεων Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας,

-για τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κω, εφόσον λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως, των ετήσιων εθνικών στόχων, οι οποίοι καθορίζονται για τον αερολιμένα Αθηνών στο τελικώς εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδόσεων Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, και εφόσον οι εν λόγω στόχοι βαίνουν μειούμενοι κάθε χρόνο προκειμένου να προσεγγίσουν τον ενωσιακό στόχο καθυστέρησης 0.5 λεπτών ανά πτήση.

Η επίδοση επί των ανωτέρω στόχων θα υπολογίζεται επί του συνόλου των κινήσεων και των καθυστερήσεων όλων αθροιστικά των αεροδρομίων των υποπεριπτώσεων 1 και 2 σε όλη την προαναφερθείσα χρονική περίοδο και συγκεκριμένα επί τη βάσει των συνολικών λεπτών καθυστερήσεων δια των συνολικών πτήσεων της περιόδου.

βδ) Η εκπλήρωση των ως άνω στόχων κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους διαπιστώνεται με Απόφαση του Διευθυντή της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας και, μετά την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α. ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4427/2016, του Διοικητή της Α.Π.Α., κατόπιν αξιολόγησης από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των δημοσιευμένων στατιστικών στοιχείων του Eurocontrol για τις σχετικές επιδόσεις της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών του Δεκεμβρίου κάθε έτους, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η ως άνω απόφαση εκθέτει τα σχετικά δεδομένα από τα οποία προκύπτει η εκπλήρωση ή μη των σχετικών στόχων και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Α.Π.Α..»

2.Η παράγραφος Β του άρθρου μόνου της Υπουργικής Απόφασης Δ11/Α/18488/7838 τροποποιείται ως εξής:

«Β. Δυόμιση (2,5) ευρώ διατίθενται μηνιαίως στον λογαριασμό 200/1 «Ε.Δ – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» ως δημόσιο έσοδο.»

3.Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 καταργείται.

4.Η παράγραφος 2 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ποσοστό που καταβάλλεται σε καθεμία από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων.

Ειδικότερα στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (κλάδος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2), το ποσοστό που καταβάλλεται στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων έτους 2018 προς το σύνολο των οργανικών θέσεων έτους 2018 του κλάδου, αναδρομικά από 1.5.2019 και έως την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13).»

5.α. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκδίδεται νέα υπουργική απόφαση δυνάμει και της παραγράφου 2 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999, σε αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης Δ11/Α/18488/7838 (Β΄645/2006), με σκοπό την προσαρμογή προς τις τροποποιήσεις που επέρχονται με το παρόν άρθρο.

β. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση Δ11/Α/18488/7838, ως αυτή τροποποιείται δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

6.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.