Η εταιρεία “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ανακοίνωσε εχτές – βάσει των υποχρεώσεων του από 28.02.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ – ότι κατόπιν επαναξιολόγησης της από την εταιρεία ICAP Group A.E., έλαβε διαβάθμιση ΒΒ, όσον αφορά στην πιστοληπτική της ικανότητα (υποβάθμιση κατά 1 βαθμίδα).

Παράλληλα εν αναμονή των τελικών επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19, στην αναφερόμενη διαβάθμιση προστίθεται από την εταιρεία ICAP αρνητικό outlook (negative outlook), για τους επόμενους 4 μήνες, προκειμένου στο τέλος του παραπάνω διαστήματος να επαναξιολογηθεί με νεότερα δεδομένα και στοιχεία σχετικά με την πορεία και τις επιπτώσεις της επιδημίας και των εξελίξεων που προκύπτουν τόσο στον κλάδο δραστηριότητάς της όσο και εν γένει στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.