Το Υφυπουργείο Τουρισμού επικαιροποίησε το πρωτόκολλο λειτουργίας προορισμού για την Κύπρο (Destination Protocol) που αφορά τον ευρύτερο Τουριστικό κλάδο, με σκοπό την ενημέρωση των τουριστών και επισκεπτών στην χώρα.

Ερ. 1: Πως θα μπορούν οι ταξιδιώτες να εισέλθουν στην χώρα;

(α) Οι χώρες προέλευσης των ταξιδιωτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες  (Α και Β) βάσει διεθνών διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων. Από την 20ηΙουνίου και μετέπειτα, ταξιδιώτες προερχόμενοι από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α, δεν θα υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό κατά την είσοδο τους στην Κύπρο.

Ταξιδιώτες προερχόμενοι από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β, θα πρέπει εντός 72 ωρών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου τους για την Κύπρο, να έχουν απαραίτητα υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση PCR στην χώρα προέλευσης.

Το πιστοποιητικό της εξέτασης με αρνητική ένδειξη θα προσκομίζεται πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος, καθώς και κατά τον έλεγχο διαβατηρίων στον προορισμό.

(β) Ταξιδιώτες προερχόμενοι από χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β και οι οποίες ωστόσο δεν διενεργούν ευρέως διαγνωστικές εξετάσεις PCR, υποχρεωτικά θα υποβάλλονται στην εξέταση με την άφιξη τους στα Κυπριακά αεροδρόμια.

Το κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει τον ίδιο τον ταξιδιώτη και εκτιμάται στα 60 ευρώ κατ’ άτομο (τοκόστος δύναται να μειωθεί, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η διαθεσιμότητα σε αντιδραστήρια ελέγχου κορονοϊού αυξάνεται).

Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών το αργότερο, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα ζητείται από τους ταξιδιώτες να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό στο χώρο διαμονής που έχουν διευθετήσει.

(γ) Ταξιδιώτες προερχόμενοι από χώρες που δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες, δυνατόν να εισέλθουν στην Κύπρο, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά την εκ των προτέρων εξασφάλιση ειδικής άδειας από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Ερ. 2: Ποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα;

(α) Όλοι οι ταξιδιώτες για Κύπρο πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν κατά την επιβίβαση τους στο αεροπλάνο και κατά τον έλεγχο διαβατηρίων στον προορισμό την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης –CyprusFlightPass»

.Η εξασφάλιση της «Κυπριακής Κάρτας Επιβίβασης –CyprusFlightPass» θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.cyprusflightpass.gov.cy.

Προς διευκόλυνση των ταξιδιωτών αντίγραφατου εντύπου για εξασφάλισητης «Κυπριακής Κάρτας Επιβίβασης –CyprusFlightPass» θα είναι επίσης διαθέσιμα στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων και παράδοσης αποσκευών των αεροδρομίων.

(β) Η «Κάρτα Επιβίβασης»περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

(α) ερωτηματολόγιο για άντληση πληροφοριώνσε σχέση με τυχόν ταξίδια που πραγματοποίησε ο ταξιδιώτης έως και 14 ημέρες πριν την άφιξη του στην Κύπρο

(β) βεβαίωση, ότικατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι του για Κύπρο δεν έχει ταξιδέψει από/προς ή έχει διαμείνει σε άλλη χώρα πλην αυτών που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β,

(γ) βεβαίωση, ότι δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα COVID-19, εντόςδιαστήματος72 ωρών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου για Κύπρο

(δ) βεβαίωση ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19κατά τις τελευταίες 14 ημέρεςπριν το ταξίδι του για Κύπρο

(ε) αποδοχή ότι ταξιδεύει στην Κύπρο με δική του ευθύνη και ότι σε περίπτωση τυχόν μόλυνσής του κατά την διάρκεια του ταξιδίου του η Κυπριακή Δημοκρατία ή οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη και

(στ) ανάληψη ευθύνης ενημέρωσης των Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο, σε περίπτωση που εντός 14 ημερών από την αναχώρηση του από την Κύπρο εμφανίσει συμπτώματαCOVID-19.

Ερ. 3: Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη πριν την κατηγοριοποίηση των χωρών;

(α) Αποφασίστηκε, όπως εφαρμοστεί σύστημα κατηγοριοποίησης των χωρών προέλευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των χωρών που παρουσιάζουν παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα με την Κύπρο.

Πρόκειται για ένα σύστημα δυναμικό, πλήρους διαφάνειας, χωρίς διακρίσεις, το οποίο θα αξιολογείται καθημερινά, έτσι ώστε χώρες προέλευσης να προστίθενται ή και νααφαιρούνται με βάση τα πιο πρόσφαταδιαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η ομάδα που αξιολογείτα επιδημιολογικά δεδομένα των χωρών, απαρτίζεται από επιστήμονες, επιδημιολόγους, στατιστικολόγους και επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας.

(β) Κύριοι δείχτες που εκτιμώνται στη λήψη αποφάσεων κατηγοριοποίησης των χωρών χωρίς όμως να είναι δεσμευτικοί είναι:ο δείχτης αναπαραγωγής της νόσου «R(t)<1», τα ημερήσια κρούσματαανά 100.000 κατοίκους, οι εβδομαδιαίοι θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, ο εβδομαδιαίος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται ανά 100.000 κατοίκους, η παρουσία του ιού στην κοινότητα,η αξιολόγηση επικινδυνότητας κάθε χώρας με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(ECDC).

Σημειώνεται, ότι κανένα στοιχείο από μόνο του, δεν μπορεί να καθορίσει την κατηγοριοποίηση της κάθε χώρας, αντίθετα η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον συσχετισμό όλων των στοιχείων.Ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα Ερ. 4: Ποια πρωτόκολλα αναμένεται να εφαρμόζονται στο αεροπλάνο;(α) Πριν την επιβίβαση τους οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό εξέτασης PCR(όπου εφαρμόζεται) και την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης –CyprusFlightPass».(β) Θερμομέτρηση των ταξιδιωτών ενδέχεται να λάβει χώρα πριν την επιβίβαση.(γ) Χρήση προστατευτικών μασκών δύναται να καταστεί υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ερ. 5: Ποια άλλα πρωτόκολλα αναμένονται στα κυπριακά αεροδρόμια/τερματικά λιμανιών;

(α) Είσοδος και διέλευση εντός των αεροδρομίων/τερματικών λιμανιών θα επιτρέπεται μόνο στους ταξιδιώτες και στους εργαζόμενους εκεί.(β) Οι ταξιδιώτες θα θερμομετρούνται κατά τονέλεγχοτων διαβατηρίων

(γ) Θα λειτουργεί «Γραφείο παροχής πληροφοριών για COVID-19» για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να ενημερωθούν κατά την άφιξή τους Πρωτόκολλα στον Προορισμό

Ερ. 6: Υπάρχουν γενικά πρωτόκολλα που θα εφαρμόζονται στον προορισμό;

(α) Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής για εφαρμογή σε όλα τα καταλύματα φιλοξενίας, ενώ το προσωπικό τους θα εκπαιδευτεί εντατικά πριν το άνοιγμα του προορισμού.

(β) Παντού θα εφαρμόζονται μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης,έτσι ώστε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική ομάδα, να κρατούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους (2 τ.μ. σε εξωτερικούς χώρους και 3 τ.μ. σε εσωτερικούς)

(γ) Στις περιπτώσεις, όπου η φυσική αποστασιοποίηση δεν είναι εφικτή, η χρήση προστατευτικής μάσκαςθα είναι υποχρεωτική, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους επισκέπτες (αεροπλάνα, αεροδρόμια, λιμάνια, ταξί, λεωφορεία, καταδυτικά/σαφάριτζιπ, ανελκυστήρες).

(δ) Σε όλους τουςκλειστούς χώρουςθα πραγματοποιείταισυχνός αερισμός,έτσι ώστε τα κλιματιστικά να ανατροφοδοτούνται συχνά με φρέσκο αέρα.

(ε) Σεόλες τις εγκαταστάσεις, σε εισόδους, χώρους υποδοχής, lounges, δημόσια αποχωρητήρια, ανελκυστήρες κτλθα τοποθετηθούν αντιβακτηριδιακά υγρά και τζελ.

Ερ.7: Λεωφορεία, ενοικιαζόμενα οχήματα, ταξί, καταδύσεις, τζιπ σαφάρι

(α) Συχνός αερισμός και απολύμανση των λεωφορείων

(β) Απολύμανση των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων κατά την επιστροφή τους (συμπεριλαμβανομένων και των κλειδιών)

(γ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε διαδρομή μεταξί, Jeep Divng/Safari (χερούλια, καθίσματα κτλ.)

Ερ. 8: Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, θεματικά πάρκα, μίνι κρουαζιέρες, σημεία κατάδυσης, θαλάσσιασπορ;

Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε χρήση (αντικείμενα, οθόνες αφής, χερούλια, καθίσματα, εξοπλισμός κατάδυσης, εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ κτλ.)

Ερ.9: Πισίνες, τις παραλίες και τα παραλίες τα υδάτινα πάρκα (water parks);

(α) Απολύμανση ξαπλώστρων,ομπρελών και κιβωτίων ασφαλείαςμετά από κάθε χρήση

(β) Απόσταση 4μ. μεταξύ ομπρελών και 2 μ. μεταξύ ξαπλώστρων για άτομα που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα

(γ) Η φυσική αποστασιοποίηση δεν θα ισχύει για τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κληθούν να προβούν σε επείγουσα διάσωση

Ερ. 10: Καταλύματα φιλοξενίας

(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και συχνή υγιεινή χεριών απόόλο το προσωπικό καθαριότητας και εξυπηρέτησης

(β) Διασπορά φιλοξενουμένων στις περιπτώσεις ομαδικών check-in

(γ)Τα δωμάτια δεν θα δίνονται σενέες αφίξεις, εάν δεν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος για τον κατάλληλο εξαερισμό, τον καθαρισμό και την απολύμανση τους

(δ) Απολύμανση κλειδιών/καρτών δωματίου μετά από κάθε αναχώρηση

(ε) Στις περιπτώσεις, όπου υπάρχει μπουφές φαγητών και ποτών για αυτοεξυπηρέτηση, θα τοποθετηθούνγυάλινα προστατευτικά διαχωριστικά και σταθμοί απολύμανσης χεριών. Εναλλακτικά, το φαγητό/ποτό δυνατόν να σερβίρεταιαπό το προσωπικό.

Ερ. 11. Εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, pubκαι νυχτερινά κέντρα

(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και γαντιών από όλο το προσωπικό.

(β) Επέκταση ωραρίου εξυπηρέτησηςκαι δυνατότητα προκρατήσεων προς διευκόλυνση της κοινωνικήςαποστασιοποίησης.

(γ) Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζικαθορίζεται στα 10άτομα

(δ) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμωνπου δεν ανήκουν στην ίδια παρέα είναι για τους εξωτερικούς χώρους τα 2 τετραγωνικά μέτρακαι για τους εσωτερικούς χώρους τα τρία τετραγωνικά μέτρα

(ε) Τα μενού θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήσηεκτόςκαιαν είναι μιας χρήσης. Εναλλακτικά, τα μενού θα τοποθετούνται σε εμφανήσημεία εντός του χώρουή θα διατίθενται ψηφιακά.

(στ) Ενθάρρυνση επισκεπτών για πληρωμή με τραπεζική κάρτα αντί με μετρητά.

(ζ) Απολύμανσηόλων των σημείων αφής μετά την αναχώρηση του πελάτη (πχ. καρέκλες, τραπέζια, μύλοι αλατιού/πιπεριού, μπουκάλια σαλτσών, μηχανήματα πληρωμής καρτών κτλ.)

(η) Θα αποθαρρύνεται η χρήση υφασμάτινων τραπεζομάντηλων και λινών πετσετών και θα αντικαθίστανται από αντίστοιχα μιας χρήσης

(θ) Στην είσοδο θα είναι αναρτημένη ένδειξη που θα αναγράφει τον μέγιστο αριθμό ατόμωνπου επιτρέπονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή.Διαγνωστική εξέταση στον προορισμό

Ερ. 12: Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον προορισμό;

Ορισμένοι ταξιδιώτες, μετά από τυχαία επιλογή, θα υπόκεινται σεδιαγνωστική εξέτασηγια COVID-19 κατά την άφιξή τους, ανεξάρτητα της χώρας προέλευσης. Tο κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει την Κυπριακή κυβέρνηση.

Ερ. 13. Τι γίνεται στην περίπτωση που ταξιδιώτεςδιαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο;

Πως διαχειριζόμαστεένα τέτοιο ζήτημα; Τι συμβαίνει με τις στενές επαφές του κρούσματος, πχ. τους συνταξιδιώτες του ή τα μέλη της οικογένειας του; Ποιος θα καλύψει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης και θεραπείας;

(α) Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεσμεύεται να φροντίσει όλους τουςταξιδιώτες πού διαγιγνώσκονται θετικοί στον ιόκατά τη διάρκεια της διαμονής τους, όπως επίσης τις οικογένειές τους και τις κοντινές τους επαφές. Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα καλύψει το κόστος διαμονής, διατροφήςκαι περίθαλψηςγια όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις. Ο ταξιδιώτης θα επιβαρυνθεί μόνο με τα κόστημεταφοράς του στο αεροδρόμιο και της πτήσης επαναπατρισμού του, σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό του πράκτορα ή /και την αεροπορική του εταιρία.

(β) Ένα νοσοκομείο COVID-19με 100 κλίνες θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για ταξιδιώτες που εμφανίζονται θετικοί στον ιό, με τοναριθμότων κλινών να δύναται να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί. Εάν οι ταξιδιώτες νοσήσουν κρίσιμα, διατίθενταιανά πάσα στιγμή, επιπλέον 112 κλίνεςεντατικής θεραπείας και 200 αναπνευστήρες για την περίθαλψη τους.

(γ) 500 δωμάτια σε ξενοδοχεία καραντίνας θα είναι διαθέσιμα για τις στενές επαφές των ατόμων που διαγνώστηκαν θετικοί, κάτι το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί. Αυτό όχι μόνο θα διασφαλίσει την κατάλληλη φροντίδα τους, αλλά θα καθησυχάσει τους υπόλοιπους ταξιδιώτες ότι ο χώρος διαμονής τους είναι καθαρός από τον COVID-19. Εάν λοιπόν, σε τουριστικό κατάλυμαβρεθεί φιλοξενούμενο άτομο θετικό στον ιό, το εν λόγω κατάλυμαδεν θα τεθεί σε 14ήμερη καραντίνακαι θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του. Αντίθεταοι χώροιπου χρησιμοποιήθηκαν από το άτομο που διαγνώσθηκε θετικό στον ιό και από τις στενές του επαφές, θα τύχουν σχολαστικού καθαρισμούκαι απολύμανσηςπριν χρησιμοποιηθούν ξανά.Περαιτέρω πληροφορίες

Ερ. 14: Πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και για τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον προορισμό;

(α) Μέσω του Υφυπουργείου Τουρισμούκαι της ηλεκτρονικής διεύθυνσης travel2020@visitcyprus.com

(β) Μέσω των ιστοσελίδων www.visitcyprus.com και www.cyprusflightpass.gov.cy

.(γ) Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Facebook Messenger (κύρια σελίδα:www.facebook.com/VisitCyprus.cy) .Πρόσθετες σελίδες είναι διαθέσιμες για τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρωσία, Σουηδία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Ισραήλ.