Αυξημένα οικονομικά μεγέθη πέτυχε το 2023 ο Όμιλος Λάμψα, χάρη στην ανοδική πορεία για τα τα εμβληματικά ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George», αλλά και τη νεότερη μονάδα «Athens Capital».

Συγκεκριμένα, ο Κύκλος Εργασιών το 2023 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των € 112.318 χιλ. έναντι € 94.081 χιλ. τo 2022, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 19,38%.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας (Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George») ανήλθε σε € 77.292 χιλ. από € 66.120 χιλ. τo 2022, αυξημένος κατά 16,90%.
Τα ενοποιημένα Μικτά Αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη € 46.980 χιλ. από κέρδη € 38.004 χιλ. το 2022, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε από κέρδος 40,40% το 2022 σε κέρδος 41,83% το 2023. Τα μικτά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 35.949 χιλ. έναντι κερδών € 29.338 χιλ. το 2022.

Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε από κέρδος 44,37% το 2022 σε κέρδος 46,51% το 2023.Τα Έξοδα Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2023 ανήλθαν σε ποσό € 17.624 χιλ. και € 13.113 χιλ. αντίστοιχα έναντι € 13.789 χιλ. και € 10.139 χιλ. το 2022. Η αύξηση των εξόδων διοίκησης οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας με τα incentive fees προς τις διαχειρίστριες εταιρείες ποσού € 1.567 χιλ. για τον Όμιλο και € 1.398 χιλ. για την Εταιρεία.

Τα Άλλα Έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζουν μείωση κατά ποσό € 159 χιλ. και αύξηση κατά ποσό € 1.005 χιλ. αντίστοιχα. Η αύξηση για την Εταιρεία οφείλεται σε Φ.Π.Α. διακανονισμού παγίων που προέκυψε από την πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας της Ρόδου εντός της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων-(EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 34.006 χιλ. έναντι
29.104 χιλ. το 2022, αυξημένα κατά 16,84%. Αντίστοιχα, για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 24.438 χιλ. από κέρδη € 22.099 χιλ. το 2022, αυξημένα κατά 10,59%.
Τα Αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 22.200 χιλ., έναντι κερδών € 13.927 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2022. Στη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 18.036 χιλ., έναντι κερδών € 14.224 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2022.

Κατά την τρέχουσα χρήση 2023, το Χρηματοοικονομικό Κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζει αύξηση κατά ποσό € 325 χιλ. και € 160 χιλ. αντίστοιχα, το οποίο οφείλεται κυρίως στην επιμέτρηση του ομολογιακού δανείου της εταιρείας σύμφωνα με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου στη βάση των νέων αυξημένων επιτοκίων Euribor που είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2023.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 4.120 χιλ. και € 4.004 χιλ. αντίστοιχα για την περίοδο 01.01-31.12.2023 (01.01-31.12.2022: € 114 χιλ. για τον Όμιλο και € 99 χιλ. για την Εταιρεία) και προέρχονται κυρίως από την τροποποίηση (Modification) του νέου Δανείου που υπέγραψε η Εταιρεία την 31η Ιανουαρίου 2023, καθώς και από πιστωτικούς τόκους από τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία.

Τα Καθαρά Αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 15.842 χιλ., έναντι κερδών € 10.369 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2022. Στη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 13.037 χιλ., έναντι κερδών € 10.825 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2022. Κατά την προηγούμενη χρήση τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε κερδη € 1.947 χιλ. ενώ της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη € 13.535 χιλ. το 2022.