Τους μετόχους της καλεί η «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» σε γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει την 22α Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (1ος όροφος) και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η επαναληπτική γενική συνέλευση θα γίνει την 10η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94.217.902 ευρώ ή όσης ήθελε αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο που θα κεφαλαιοποιηθούν. Επίσης θα υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.