Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 139.966.320 ευρώ με την έκδοση 4.665.544 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία και οι οποίες θα αναληφθούν αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Με την καταβολή του εν λόγω ποσού θα γίνει συμψηφισμός των ισόποσων οφειλών της ΕΑΒ προς το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες ανέρχονται στο ίδιο ποσό και είναι βεβαιωμένο στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων. Η διαφορά του ποσού των 12,69 ευρώ θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο από την ΑΕ ΕΑΒ τοις μετρητοίς. Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε προς τη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων προκειμένου να διαγράψει το ποσό των 139.966.320 ευρώ.