Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει την αποπεράτωση των κατασκευών στο Αεροδρόμιο Χανίων, με ένα κονδύλι το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις θα αγγίζει τα 77,7 εκατομμύρια ευρώ.


Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τον σπουδαίο ρόλο του συγκεκριμένου περιφερειακού αερολιμένα για την προσπελασιμότητα της Κρήτης και την τοπική ανάπτυξη, σταθμίζοντας, αφενός, τον στόχο της εξασφάλισης δίκαιων όρων ανταγωνισμού στον κλάδο των αερομεταφορών και, αφετέρου, τις μεταφορικές ανάγκες.


Η απόφαση αυτή εννοείται ότι έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά.