Τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Aegean στις 11/05/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της στην Κηφισιά.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που  έληξε 31.12.2015, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 2190/1920.

2. Έγκριση διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2015. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.

6. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ..

7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με  πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του KΝ 2190/20.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.