Διακήρυξη του μετοχικού ταμείου αεροπορίας για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου του Αμυγδαλεώνα.

Ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου θα πραγματοποιηθεί σε δύο διεθνείς φάσεις, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Ιδιωτικοποιούνται 145 περίπου στρέμματα του αεροδρομίου, για τα επόμενα 40 χρόνια. Οι εκτάσεις που ιδιωτικοποιούνται, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, θα εκμισθωθούν για εκπαίδευση αεροπορικών επαγγελμάτων, υπηρεσίες στους σπουδαστές που εκπαιδεύονται, στη συντήρηση αεροσκαφών κ.α.

Ο χώρος φαίνεται ότι θα προσφερθεί σε σχολές πιλότων, με μάλλον ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Το ενοίκιο για κάθε μήνα είναι το ποσό των 15.000 ευρώ. Μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια, ο μισθωτής δεν θα πληρώνει ενοίκιο, μέχρι να εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες άδειες από τις υπηρεσίες.

Στη διακήρυξη υπάρχει υποχρέωση πραγματοποίησης επενδύσεων στο χώρο του αεροδρομίου, τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, κι ο διαγωνισμός πραγματοποιηθεί, θα ανακοινωθούν εντός του Σεπτέμβρη τα επίσημα αποτέλεσματά του. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, αποκλείεται η εμπλοκή στο διαγωνισμό οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα βασικά σημεία της διακήρυξης είναι τα ακόλουθα:

  • Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού προς εκμίσθωση των κατωτέρων εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας: α. Έκταση Α’, συνολικού εμβαδού 79.731τ.μ. , και β.Έκταση Β’, συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ. γ. ‘Ολων των χώρων εντός του άνω Αεροδρομίου (Α/Δ) (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην, όμως, αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από το Μ.Τ.Α. σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
  • Οι ανωτέρω εκτάσεις εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας θα εκμισθωθούν για (α) Εκπαίδευση Αεροπορικών Επαγγελμάτων, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών στους σπουδαστές (κοιτώνες, διατροφή, αθλοπαιδιές, κατάστημα πρώτων αναγκών), (β) Συντήρηση Αεροσκαφών, (γ) Πώληση Ειδών Αεροπορίας, (δ) Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών Τρίτων και Παροχή συναφών Υπηρεσιών (καύσιμο και συντήρηση), (ε) Διοργάνωση Αεροπορικών Εκδηλώσεων, (στ) Ανάπτυξη Αεραθλητισμού και Γενικής Αεροπορίας και (ζ) Ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς αεροπορικής εμπορικής δραστηριότητας.Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) ως μηνιαίο μίσθωμα για τα πέντε (5) πρώτα έτη της μίσθωσης.
  • Για τη χρονική περίοδο των πρώτων δύο (2) ετών και μόνο από την υπογραφή της σχετικής Συμβάσεως Μισθώσεως ,ο μισθωτής δεν θα καταβάλλει μίσθωμα αφ’ ενός λόγω της αναμονής για τη χορήγηση της σχετικής «αδειοδότησης» για τις δραστηριότητες που ο μισθωτής πρόκειται να αναπτύξει στο μίσθιο αφ’ ετέρου λόγω των δαπανών και των εργασιών ανέγερσης, ανοικοδόμησης, ανακαίνισης, αναμόρφωσης και εξωραϊσμού στο μίσθιο, όπως αυτές θα προβλέπονται, θα περιγράφονται και θα αναφέρονται ρητώς στην κατωτέρω αναφερόμενη σχετική «Τεχνική Περιγραφή Προτεινόμενων Έργων – Ανάλυση Κόστους» , την οποία θα έχει καταθέσει ο μισθωτής κατά τη διαδικασία του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.
  • Το ελάχιστο κόστος επενδύσεως, ήτοι το ελάχιστο κόστος των υλικών και των εργασιών ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός του μισθίου και το ελάχιστο κόστος των υλικών και των εργασιών ανακατασκευής ή/και αναμόρφωσης ή/και εξωραϊσμού ή/και επισκευής του μισθίου (εφ’ εξής χάριν συντομίας «κόστος επενδύσεως»), το οποίο υποχρεούται ρητώς και σαφώς να δαπανήσει αποδεδειγμένα ο μισθωτής και το οποίο θα δηλώσει υπευθύνως ότι θα δαπανήσει, ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (3.000.000,00€) τουλάχιστον. Ο μισθωτής υποχρεούται σαφώς και ρητώς να προβεί στην άνω επένδυση και να την ολοκληρώσει το αργότερο εντός των πρώτων επτά (7) ετών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Μισθώσεως. Από το άνω ελάχιστο συνολικό επένδυσης ο μισθωτής υποχρεούται σαφώς και ρητώς να έχει επενδύσει ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00€) τουλάχιστον το αργότερο εντός των πρώτων πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Μισθώσεως.