Το Υφυπουργείο τουρισμού προκηρύσσει διαγωνισμό για σχεδιασμό του λογότυπου και σλόγκαν της τουριστικής Κύπρου.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με των περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν.73(Ι)/2016) και τους σχετικούς Κανονισμούς (ΚΔΠ 201/2007 και ΚΔΠ 138/2016).

Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός στο κοινό σε νομικά και φυσικά πρόσωπα εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και σε ομάδες προσώπων.
Στις τρεις καλύτερες προτάσεις, θα δοθούν τα ακόλουθα βραβεία:
(α) Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 7000
(β) Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 2000
(γ) Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 1000

Τα έγγραφα του διαγωνισμού και οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy). Η προκήρυξη και τα έγγραφα μπορούν επίσης να ληφθούν ηλεκτρονικά, χωρίς χρέωση, στο σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4178315