Θετική γνωμοδότηση εξέδωσε η περιβαλλοντική αρχή για την αποξήλωση δύο δεξαμενών καυσίμων των εταιρειών Petrolina Aviation Limited και Petrolina (Holdings) Public Ltd, στους χώρους του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας.

Ο χώρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται εντός της ειδικής ζώνης αεροδρομίου, με υψόμετρο 1m από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα τεμάχια εμπίπτουν κατά 74% σε πολεοδομική ζώνη ΑΕ (ειδική ζώνη αεροδρομίου) και 26% σε πολεοδομική ζώνη Δα2 (ζώνη προστασίας).

Τα εν λόγω τεμάχια απέχουν 600 μ. από τον δήμο Λάρνακας και 1 χιλ. από τον δήμο Δρομολαξιάς. Η πλησιέστερη οικιστική ζώνη βρίσκεται περίπου 1.5 km στα βορειοανατολικά του έργου.

Τα τεμάχια που βρίσκονται οι δεξαμενές καυσίμων που θα κατεδαφιστούν εφάπτονται εντός της προστατευόμενης περιοχή του Δικτύου Natura 2000 – Αλυκές Λάρνακας. Οι Αλυκές αποτελούν ένα από τους κύριους υγροβιότοπους του νησιού με μεγάλη οικολογική αξία και προστατεύονται από διάφορες συμβάσεις (Ramsar, Βέρνη και Βόννη) καθώς και τις οδηγίες των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και Πουλιών 2009/147/ΕΕ.

Στην περιοχή βρίσκεται η μικρή Λίμνη (Λίμνη Αεροδρομίου), όπου και στις παρυφές της φύεται αλοφυτική κυρίως βλάστηση.

Στην άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται το τέμενος της Χαλά Σουλτάν, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Λάρνακας, μία εγκατάσταση αφαλάτωσης, το αεροδρόμιο Λάρνακας, ο τερματικός αρχηγών κρατών και ιδιωτικών σκαφών και εγκαταστάσεις διαχείρισης cargo εμπορευμάτων αεροδρομίου.

Το έργο αφορά την αποξήλωση και κατεδάφιση των πιο κάτω εγκαταστάσεων: Κτήριο/γραφείο, δύο μεταλλικά στέγαστρα, bund wall, περίφραξη, δάπεδο από σκυρόδεμα, υπόγειος διαχωριστήρας, κτίρια και αποθηκευτικοί χώροι.

Για τις εργασίες αποξήλωσης θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι «Hot Cutting» όπως κοπή με χρήση οξυγόνου καθώς και ανυψωτικός εξοπλισμός. Κατά τη διάρκεια αφαίρεσης των δαπέδων και των περιφράξεων, τις εργασίες κατεδάφισης των κτιρίων και τις εργασίες απομάκρυνσης του ελαιοδιαχωριστήρα θα χρησιμοποιηθούν κρουστικά τράπανα.

Δεν αναμένονται σοβαρές και μόνιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αποξήλωση του έργου, εφόσον αυτή γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Αναμένεται παροδική όχληση στην πτηνοπανίδα της περιοχής λόγω των εργασιών αποξήλωσης του τερματικού, οι οποίες θα προκαλέσουν περιοδικά εκπομπές θορύβου, σκόνης και αέριων ρύπων. Επιπλέον, αναμένεται να προκληθούν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής, στην αλοφυτική κυρίως βλάστηση της προστατευόμενης περιοχή του Δικτύου Natura 2000 – Αλυκές Λάρνακας.

Αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, έστω και αν οι δεξαμενές είναι «gas free», λόγω της διατάραξης του εδάφους κατά τις εργασίες κατεδάφισης και της πιθανής ρύπανσης από τυχόν υπερχειλίσεις ή διαρροές κατά την περίοδο λειτουργίας του.