Η Aegean την Πέμπτη 15 Ιουλίουαι ώρα 12:00 μ.μ , θα πραγματοποιήσει τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα, είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω την 22η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

–Λήψη απόφασης περί της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020.

-Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.

-Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής τους.

–Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.

-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

-Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020.