Τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων αναμένει το υπουργείο Οικονομικών για τις οφειλές της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε» από το ΦΠΑ, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Γιώργο Ανατολάκη με την οποία έχει καταγγείλει ότι «δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ επί 10 χρόνια οι Γερμανοί μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών», το υπουργείο αναφέρει ότι η εταιρεία ερμηνεύοντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο «θεώρησε ότι ο ΦΠΑ εκπίπτει στο σύνολό του και εξέπεσε τον ΦΠΑ που επιβάρυνε έξοδα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, δεν εφάρμοσε τις διατάξεις του Κώδικα περί ΦΠΑ, περί προσδιορισμού του εκπιπτόμενου φόρου σε περίπτωση κοινών εισροών και δεν διενήργησε διακανονισμό παγίων».

Ο κ. Οικονόμου, στο έγγραφό του, αναφέρει ότι οι φορολογικές αρχές διενήργησαν έλεγχο για τις χρήσεις 2001-2009, ο οποίος καταλόγισε ΦΠΑ με τους προβλεπόμενους πρόσθετους φόρους εκδίδοντας πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ. Μεταξύ των πράξεων αυτών μάλιστα εκδόθηκαν και οριστικές πράξεις μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το συγκεκριμένο θέμα.

Η εν λόγω εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων προσδιορισμού του ΦΠΑ και κατέβαλε το 10% του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου για προσφυγές πριν τη δημοσίευση του Ν. 3842/2010 και 25% για προσφυγές μετά τη δημοσίευση του Ν. 3842/2010, τα οποία βεβαιώθηκαν από τη φορολογική αρχή. Επίσης υπέβαλε και αίτηση για την υπαγωγή σε διαιτησία ενώπιον του «The London Court of International Arbitration» και αναμένεται η σχετική απόφαση.