Η Airbus έχει ξεκινήσει τη δημιουργία συνεργασίας- συμμαχίας συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας (Airbus MRO Alliance).

Αυτή η κίνηση θα αποτελέσει βασικό κομμάτι της στρατηγικής της Airbus για την ανάπτυξη αποδοτικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών παγκοσμίως, καθώς και για την ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση σύμφωνα με τις προβλέψεις για υπηρεσίες MRO (Maintenance, repair and operations), τα επόμενα 20 χρόνια.

Η AMA θα αποτελείται από μέλη MRO με υψηλά πρότυπα και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε βαριά συντήρηση αεροσκαφών από όλο τον κόσμο. Συνδυάζοντας τις βιομηχανικές ικανότητες των καθιερωμένων MRO με τις τεχνολογικές γνώσεις και τις πρόσφατα ψηφιακές δυνατότητες της Airbus, η AMA στοχεύει στη βελτιστοποίηση του χρόνου επισκευής βαρέως συντήρησης και στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του χρόνου διακοπής λειτουργίας του.

Η διαδικασία επιλογής για την είσοδο στη συμμαχία βασίζεται σε συγκεκριμένα και αποδεδειγμένα κριτήρια όσον αφορά τις βιομηχανικές δυνατότητες, τις ικανότητες, τις επιδόσεις και την ποιότητα. Κάθε υποψήφιο μέλος θα ελεγχθεί από μια ομάδα της Airbusπροκειμένου να αποδειχθεί ότι ακολουθώνται τα πρότυπα ποιότητας και οι υψηλές επιδόσεις της Airbus. Για το σκοπό αυτό, πρόσφατα υπεγράφησαν οι πρώτες συμφωνίες της Airbus MRO Alliance, με σειρά κορυφαίων και παγκόσμιας κλίμακας MRO: AAR, Aeroman, Sabena Technics, Etihad Airways Engineering, GAMECO και China Airlines.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος συμμετοχής, η Airbus θα υποστηρίξει τις συμμετέχουσες MRO στην ενίσχυση της απόδοσής τους και θα τους προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την παροχή των καλύτερων λύσεων στους πελάτες. Αυτό το περιβάλλον συνεργασίας θα παρέχει στις αεροπορικές εταιρείες ένα “one-stop-shop” για συντήρηση, SB και ενσωμάτωση καμπίνας, και θα τους προσφέρονται λύσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εδάφους και παράλληλα η μεγιστοποίηση της αξίας των αεροσκαφών.