Το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου δίδει στην δημοσιότητα το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο (29/6/20) που ισχύει, αναφορικά με την είσοδο στη χώρα, τα ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα πρωτόκολλα στον προορισμό κτλ.

Σύμφωνα με αυτό, οι χώρες προέλευσης των ταξιδιωτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) βάσει διεθνών διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων (η κατηγοριοποίηση των χωρών είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.cyprusflightpass.gov.cy). Προτρέπονται οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται τακτικά μέσω της υπό αναφορά διαδικτυακής πύλης.

Για ταξιδιώτες προερχόμενους από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α, δεν απαιτείται η προσκόμιση αρνητικού PCR test για κορονοϊό κατά την είσοδο τους στην χώρα. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις.

Ταξιδιώτες προερχόμενοι από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β, θα πρέπει, εντός 72 ωρών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου τους για Κύπρο, να έχουν υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση για κορονοϊό σε αναγνωρισμένο κέντρο εξέτασης και να έρουν μαζί τους πιστοποιητικό κορονοϊού με αρνητική ένδειξη. Επίσης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις.

Ταξιδιώτες προερχόμενοι από χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β και οι οποίες ωστόσο δεν διενεργούν ευρέως διαγνωστικές εξετάσεις PCR, υποχρεωτικά θα υποβάλλονται στην εξέταση με την άφιξη τους στα Κυπριακά αεροδρόμια. Το κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει τον ίδιο τον ταξιδιώτη και εκτιμάται στα 60 ευρώ κατ’ άτομο (το κόστος δύναται να μειωθεί, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η διαθεσιμότητα σε αντιδραστήρια ελέγχου κορονοϊού αυξάνεται).

Δείτε τι ισχύει εδώ.