Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ένα κυπριακό πρόγραμμα παροχής κινήτρων ύψους 6,13 εκατ. ευρώ προς αεροπορικές εταιρείες που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού συνάδει με το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το πρόγραμμα αποτελεί επαναφορά μέτρου ενίσχυσης που εγκρίθηκε αρχικά από την Επιτροπή την 1η Ιουλίου 2020, το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το μέτρο απευθύνεται σε όλες τις ενδιαφερόμενες αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια από και προς την Κύπρο. Το ύψος της επιχορήγησης θα εξαρτάται από τον συντελεστή πληρότητας του αεροσκάφους (δηλαδή τον αριθμό των επιβαινόντων διά της μεταφορικής ικανότητας του αεροσκάφους εκφραζόμενης σε αριθμό επιβατών), ξεκινώντας από συντελεστή πληρότητας 41% και φθάνοντας έως 70%, και θα καταβάλλεται ανά μεταφερόμενο επιβάτη.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των αεροπορικών εταιρειών με ολοκληρωμένο και αμερόληπτο τρόπο, ώστε να αποκατασταθούν τα αεροπορικά δρομολόγια από και προς την Κύπρο και, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί η ανάκαμψη της αεροπορικής συνδεσιμότητας και του τουρισμού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο· και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σ’ αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.