Προσωρινός ανάδοχος για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης, μια επένδυση ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ, ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR, ύστερα από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επί του θέματος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης δήλωσε: «Σήμερα γίνεται πραγματικότητα ένα έργο που δοκιμάστηκε από τις πολυετείς εμπλοκές και καθυστερήσεις εξαιτίας των ατελέσφορων σχεδιασμών και της αναποτελεσματικότητας των πολιτικών δυνάμεων που χειρίστηκαν την τύχη του στο παρελθόν. Η χώρα γυρίζει σελίδα και μαζί και τα έργα υποδομών που πλέον σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε άλλη λογική. Στη Κρήτη θα πραγματοποιηθεί ένα έργο καταλύτης για την εθνική οικονομία, από το οποίο και το Δημόσιο, αποκτά ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Αλλάξαμε τη δομή του διαγωνισμού προς όφελος του Δημοσίου και των τοπικών κοινωνιών. Και κατηγορηθήκαμε γι΄ αυτό. Δυστυχώς για αυτούς που θέλουν να κρατήσουν τη χώρα πίσω, θα συνεχίσουμε. Εφεξής στα έργα παραχώρησης θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Επίσης, ο υπουργός συμπλήρωσε ότι «Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι ένα έργο το οποίο δεν θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο αυτούς θα το εκτελέσουν και θα το εκμεταλλευτούν. Εάν και στο παρελθόν προγραμματίζονταν σ’ αυτή την κατεύθυνση τα έργα παραχώρησης και σύμπραξης, σήμερα η χώρα θα είχε άλλη εικόνα. Η χώρα γυρίζει σελίδα και αφήνει πίσω της το χρεοκοπημένο πολιτικό κατεστημένο που σχεδίασε έργα για τους λίγους και ισχυρούς και ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε χρυσάφι».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και ακολούθως τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αποτυπώνονται στην προσφορά του Προσωρινού Αναδόχου καθώς:

 • Το Δημόσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετικής σημασίας επένδυση: Αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου από 40% σε 46%. Ήδη λοιπόν το Δημόσιο απέκτησε ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.
 • Αυξάνεται η βαρύτητα της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων
 • Η αιτούμενη χρηματοδοτική Συμβολή εκ μέρους του Δημοσίου περιορίστηκε σε 180 εκατομμύρια ευρώ.
 • Αυξάνεται σε 2% το ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων του αερολιμένα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, αλλά και άλλων κοινωφελών δράσεων. Τα ποσά θα αποδίδονται κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 • Τονώνεται δραστικά η απασχόληση: Θα δημιουργηθούν 1.000 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της κατασκευής. 500 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και εκατοντάδες ακόμη, όταν θα αναπτυχθούν οι νέες εμπορικές υποδομές και οι χρήσεις. Μάλιστα θα υπάρξει μέριμνα να δοθεί προτεραιότητα στην απασχόληση των ανέργων.
 • Τροποποιείται ριζικά ο τρόπος επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού, καθώς ισχυροποιείται η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία επιλογής του, με ανοιχτές και διάφανες διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • Το κτίριο του αεροσταθμού θα σέβεται την πολιτιστική και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου και του τοπίου και κατασκευαστεί με κριτήρια υψηλών βιοκλιματικών προδιαγραφών. Ειδική αρχιτεκτονική επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση της μελέτης με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού για την κατασκευή του, κατά τρόπο που να εναρμονίζεται με την ιδιαιτερότητα της περιοχής.
 • Στη Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων θα δημιουργηθεί σε έκταση δέκα (στρεμμάτων συνεδριακός – εκθεσιακός χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεθνή προβολή των τοπικών προϊόντων και δεν θα είναι ανταγωνιστικός εμπορικά. Θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με μέριμνα του Δημοσίου.

 

Τα επόμενα βήματα

Εντός των επομένων δύο μηνών θα πρέπει να ολοκληρωθούν:

 1. Η διαδικασία επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού από Επιτροπή με επικεφαλής στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην οποία θα μετέχουν ισότιμα το Δημόσιο και ο Προσωρινός Ανάδοχος.
 2. Η υποβολή εκ μέρους του Προσωρινού Αναδόχου του Φακέλου Τροποποίησης της Εγκεκριμένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την υποβληθείσα εκ μέρους του Τεχνική Προσφορά.
 3. Η υποβολή των λοιπών αναγκαίων στοιχείων (της εγγυητικής επιστολής δεσμευτικής επένδυσης, της επαλήθευσης Χρηματοοινομικού Μοντέλου από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα, των συμβάσεων ασφαλίσεων, της σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής, της σύμβασης δευτερογενούς δανείου κλπ) για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Θα ακολουθήσει η ανακήρυξη του Οριστικού Αναδόχου και η αποστολή του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προσυμβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα υπογραφεί η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και της Εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία του Αερολιμένα (η οποία θα έχει μέχρι τότε συσταθεί), καθώς και των Αρχικών Μετόχων. Ακολούθως, η Σύμβαση Παραχώρησης κυρωθεί από την Βουλή με νόμο και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.