Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο Φορέα (ανεξάρτητος εξωτερικός πάροχος), η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας πιστοποιήθηκε επιτυχώς και εκδόθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Το πεδίο πιστοποίησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ATM/ANS) διαδρομής, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες και λειτουργίες:

*Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS)

*Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης (CNS)

*Διαχείρισης Εναέριου Χώρου (ASM)

*Διαχείρισης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας (ATFM)

*Σχεδιασμού Διαδικασιών Πτήσεων (FPD)

*Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (προμηθειών και υπηρεσιών) σχετικών με τις υπηρεσίες και λειτουργίες Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και υπηρεσίες και λειτουργίες Αεροναυτιλίας.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και απόκρισης των εργαζομένων της ΥΠΑ και την ποιοτική Παροχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στον τομέα ασφάλειας των πτήσεων, γεγονός που κατατάσσει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας ανάμεσα στις πιo αξιόπιστες υπηρεσίες όσον αφορά την συνεργασία της με τους Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς Οργανισμούς.