Δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” η κατακύρωση  αποτελέσµατος  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  την  παροχή δηµόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραµµές στο εσωτερικό της Ελλάδας, από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα είναι διετούς διάρκειας, από την 1 Απριλίου 2010 έως τις 31 Μαρτίου 2012.

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση αναφέρει τα εξής:

Κατακυρώνουµε στις αεροπορικές εταιρείες Aegean Airlines, Astra Airlines, Olympic Air και Sky Express το δικαίωµα αποκλειστικής εκμετάλλευσης από 01/04/2012 έως 31/03/2016, των κάτωθι τακτικών αεροπορικών γραµµών:

Α.-Στην αεροπορική    εταιρεία Aegean Airlines έναντι συνολικού αιτηθέντος οικονοµικού αντισταθµίσµατος 3.275.919 ευρώ την γραµµή:

• Αθήνα – Σκύρος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 3.275.919 ευρώ.

Β.- Στην αεροπορική εταιρεία Astra Airlines έναντι συνολικού αιτηθέντος οικονοµικού αντισταθµίσµατος 9.192.004 ευρώ τις κάτωθι γραµµές :

• Θεσσαλονίκη – Χίος χωρίς καταβολή οικονοµικού αντισταθµίσµατος,

• Θεσσαλονίκη – Καλαµάτα χωρίς καταβολή οικονοµικού αντισταθµίσµατος,

• Θεσσαλονίκη – Σάµος χωρίς καταβολή οικονοµικού αντισταθµίσµατος,

• Αθήνα – Σητεία έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 3.792.004,24 ευρώ,

• Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 5.399.999,76 .ευρώ.

Γ.- Στην αεροπορική εταιρεία Olympic Air έναντι συνολικού αιτηθέντος οικονοµικού αντισταθµίσµατος 109.537.391,99 ευρώ τις κάτωθι γραµµές :

•  Αθήνα – Αστυπάλαια έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος

6.160.739,14 ευρώ,

•  Αθήνα – Ικαρία έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 5. 857.487,17 ευρώ,

•  Αθήνα – Λέρος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 10.521.813,32 ευρώ,

•  Αθήνα – Μήλος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 12.492.419,34 ευρώ,

•  Ρόδος – Κάρπαθος  – Κάσος – Σητεία έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 16.326.992,71 ευρώ,

•  Αθήνα – Κύθηρα έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 5.629.939,75 ευρώ,

•  Αθήνα – Νάξος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 4.958.455,80 ευρώ,

•  Αθήνα – Πάρος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 16.773.996,37 ευρώ,

•  Αθήνα – Κάρπαθος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 8.654.636,86 ευρώ,

•  Αθήνα – Σκιάθος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 3.171.088,71 ευρώ,

•  Ρόδος – Κως – Λέρος – Κάλυµνος – Αστυπάλαια έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 6.857.246,43 ευρώ,

•  Αθήνα – Κάλυµνος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 6.418.465,49 ευρώ,

•  Ρόδος – Καστελόριζο έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 5.714.110,90 ευρώ.

∆.- Στην αεροπορική εταιρεία Sky Express έναντι συνολικού αιτηθέντος οικονοµικού αντισταθµίσµατος 35.460.705,44 ευρώ τις κάτωθι γραµµές:

•  Λήµνος  –  Μυτιλήνη  –  Χίος  –  Σάµος  –  Ρόδος  έναντι  µεγίστου  οικονοµικού αντισταθµίσµατος 13.827.686,12 ευρώ,

•  Αλεξανδρούπολη – Σητεία  έναντι  µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 3.959.252,24 ευρώ,

•  Άκτιο – Σητεία έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 3.966.269 ευρώ,

•  Θεσσαλονίκη – Σκύρος έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 3.787.157,04 ευρώ,

•  Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος – Κύθηρα έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 9.920.341,04 ευρώ.

2.- Η εκµετάλλευση των ανωτέρω γραµµών θα  γίνεται  σύµφωνα  µε  τους  όρους  της προκήρυξης  και  ειδικότερα  σύµφωνα  µε  τις   επιβληθείσες  υποχρεώσεις  παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. C321 της 4ης  Νοεµβρίου 2011.

3.-  Προκειµένου  να  ακολουθήσει  η  υπογραφή  των  σχετικών  συµβάσεων  οι  εταιρείες οφείλουν   να προσκοµίσουν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης για κάθε  µία από  τις  γραµµές, αορίστου  διάρκειας  και    ποσού  5%  επί  του  συνολικού αιτηθέντος αντισταθµίσµατος – όπως διαµορφώθηκε µετά τις αναφερόµενες στο υπ’ αριθµ. 19 στοιχείο του σκεπτικού απαντήσεις των εταιρειών OLYMPIC AIR  και   SKY EXPRESS – για κάθε γραµµή, ενώ για κάθε µία από τις γραµµές που εκτελούνται χωρίς οικονοµικό αντιστάθµισµα ποσού 40.000 ευρώ.

4.- Θα ακολουθήσουν συµβάσεις που θα ρυθµίζουν λεπτοµερώς τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών.

5.- Τέλος η παρούσα κατακύρωση τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τον Ν.3060/02, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3310/05.