Εγκρίθηκαν από την Κομισιόν, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τα σχέδια της Γερμανίας να χορηγήσει στην Air Berlin προσωρινό δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη διάσωσή της, όπως ανακοινώθηκε.

Το μέτρο θα επιτρέψει την ομαλή εκκαθάριση της αφερέγγυας πλέον, Air Berlin χωρίς να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Κομισιόν, στις 15 Αυγόυστου, την πρόθεσή της να χορηγήσει ένα “δάνειο γέφυρα” στην Air Berlin, μετά την αναστολή της σχετικής βοήθειας που ελάμβανε η εταιρεία από την Etihad.

Όπως προβλέπεται από το πλάνο, το γερμανικό δημόσιο πιστωτικό ίδρυμα KfW θα παράσχει πιστωτική διευκόλυνση ύψους έως 150 εκατ. ευρώ στην Air Berlin τους επόμενους μήνες, με σκοπό να επιτρέψει στην Air Berlin να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και να διατηρήσει τις υπηρεσίες της, ενώ θα ολοκληρώνει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων. Στο τέλος της διαδικασίας, η Air Berlin αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία της και να βγει από την αγορά.

Οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, κατά την Κομισιόν, συγκαταλέγονται γενικώς μεταξύ των κρατικών ενισχύσεων που προκαλούν τη μεγαλύτερη στρέβλωση και μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε εταιρείες μόνο αν εξαντληθούν όλες οι άλλες επιλογές της αγοράς. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν σχετικά με τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν προβληματικές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ιδίως ότι τα μέτρα δημόσιας στήριξης είναι περιορισμένα στο χρόνο και το πεδίο εφαρμογής τους και συμβάλλουν στην επίτευξη στόχου κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη γνωμάτευση, όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Κομισιόν όμως έλαβε υπόψη το γεγονός ότι το δάνειο θα καταβληθεί σε δόσεις υπό αυστηρούς όρους.

Συγκεκριμένα, η Air Berlin πρέπει να αποδεικνύει τις ανάγκες ρευστότητάς της σε εβδομαδιαία βάση και νέες δόσεις θα καταβληθούν μόνο όταν έχει χρησιμοποιηθεί όλη η υπάρχουσα ρευστότητα. Η Γερμανία δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει ότι είτε το δάνειο θα επιστραφεί πλήρως, είτε η Γερμανία θα υποβάλει σχέδιο εκκαθάρισης για την Air Berlin.

Με το μέτρο αυτό, όπως διαπίστωσε η Κομισιό, θα προστατευτούν τα συμφέροντα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών καθώς και η διατήρηση των υπηρεσιών επιβατικών αεροπορικών μεταφορών.

Παράλληλα, οι αυστηροί όροι που συνδέονται με το δάνειο, η σύντομη διάρκειά του και το γεγονός ότι αναμένεται να σταματήσει η λειτουργία της Air Berlin στο τέλος της διαδικασίας, θα επιφέρουν εξαιρετική μείωση στη στρέβλωση του ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκληθεί από την κρατική στήριξη, και κατά συνέπεια το μέτρο είναι συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πληροφορίες από cna.org.cy