Έσοδα 478,7 εκατ. ευρώ (+10,4% έναντι του 2017) εμφάνισε το 2018 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 478,7 εκατ., αυξημένα κατά 10,4% (ή κατά €45,2 εκατ.) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, κυρίως λόγω της βελτιωμένης απόδοσης των εσόδων που εξαρτώνται από την επιβατική κίνηση. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το 2018 αυξήθηκαν κατά 41,0 εκατ. ευρώ ή 14,41% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και ανήλθαν σε 325,5 εκατ. ευρώ. Η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε περίπου 171 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΔΑΑ, το 2018 ήταν μία ακόμη θετική χρονιά για την εταιρεία, καθώς η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τα 24,14 εκατομμύρια επιβάτες, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του προηγούμενου έτους κατά 2,4 εκατομμύρια επιβάτες, μια αύξηση της τάξης του 11%. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή άνοδο της κίνησης εξωτερικού με αύξηση 2 εκατομμυρίων επιβατών ή 13,8%, σε συνδυασμό με τη θετική εξέλιξη και των επιβατών εσωτερικού με αύξηση 5,6% ή 0,4 εκατομμύρια.

Κορυφαίο γεγονός για την εταιρεία αποτέλεσαν οι εξελίξεις αναφορικά με την 20ετή παράταση της περιόδου παραχώρησης του αεροδρομίου. Μετά τη λήψη των εγκρίσεων από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, η παράταση της περιόδου παραχώρησης τέθηκε τελικά σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ύστερα από την κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το τίμημα καταβλήθηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στις 22 Φεβρουαρίου 2019, τρεις εργάσιμες ημέρες από τη θέση σε ισχύ της παράτασης περιόδου παραχώρησης, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που όριζε η σύμβαση. Το ιστορικό αυτό επίτευγμα ολοκληρώνει μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, ανοίγοντας ταυτόχρονα νέους ορίζοντες και αναπτυξιακές δυνατότητες για την Εταιρεία Αεροδρομίου.